OSNOVNA ŠOLA MIRANA JARCA
Ipavčeva 1
1000 Ljubljana
tel. 01/280 61 00

 

Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost pogodbe  sofinanciranja (8 mesecev uvajalnega obdobja): 16.560,00 evrov.

Namen projekta je zaposlitev in usposabljanje učitelja začetnika. Zaposlitev na projektu poteka od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017 in nato še zaposlitev do 31. 8. 2018. Učitelj začetnik pridobiva vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravlja vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu. Kandidatka vodi mesečno poročilo o opravljenih dejavnostih, ki ga ob koncu meseca odda zavodu.

 

PROJEKT » PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«
Ponedeljek, 02 Oktober 2017 10:32

V mesecu januarju je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo javni razpis »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017/II«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Prednostne naloge javnega razpisa so spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile in trajnostna vključitev mladih na trg dela. Namen javnega razpisa je torej čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotavljanja strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Tako imenovani učitelj začetnik bo v sklopu projekta pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in bo vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah in individualno delo z učenci ter druge oblike dela na šoli (Makovec Brenčič, 2017).

Tudi naša šola je v okviru javnega razpisa objavila prosto delovno mesto učitelja začetnika in na razpisu izbrala učiteljico začetnico poučevanja biologije in gospodinjstva. V aprilu je tako učiteljica začetnica pod mentorstvom vodstva šole in učiteljice kemije in gospodinjstva pričela z delom na naši šoli.

V aprilu se je seznanila s potekom dela na šoli, predpisi na področju vzgoje in izobraževanja, šolsko dokumentacijo in se spoznala s strokovnimi delavci šole ter se aktivno vključila v vzgojno-izobraževalno delo. V začetku je pri pouku v posameznih razredih hospitirala, nato pa je s pomočjo mentorice pripravila in samostojno vodila učne ure. Pod vodstvom mentorice je bila seznanjena z različnimi metodami in oblikami vzgojno-izobraževalnega dela. Prav tako je sodelovala s svetovalno službo šole in pri tem spoznala delo z učenci s posebnimi potrebami. Učiteljica začetnica se je vključila v organizacijo šolske prehrane in spoznala potek načrtovanja prehrane ter naročanja živil. Vključena je bila v različne projekte, kot so Zdrava šola, Shema šolskega sadja in zelenjave, Ljubljana, moje mesto in Youth Start – Izziv podjetnosti za mlade. Sodelovala je v strokovnih organih šole in se udeležila posveta Gospodarske zbornice Slovenije, na temo javnega naročanja hrane.

V maju je učiteljica začetnica nadaljevala s pripravo in izvedbo samostojnih nastopov in hospitirala pri različnih učiteljih. Spoznala je potek dela v oddelkih podaljšanega bivanja, jutranjega varstva in nadomeščala odsotne učitelje. Kot spremljevalka se je udeležila ekskurzije, različnih kulturnih in športnih dogodkov in tako spoznala delo spremljevalca. Udeležila se je tudi seminarja in delavnice o ekološkem vrtnarjenju po načelih permakulture, na katerih so vsi prisotni oblikovali idejni načrt zasnove novega šolskega vrta. Prav tako se je vključila v interesno dejavnost Eko vrt in pri tem pomagala pri urejanju šolskega vrta in pripravi ter izvedbi različnih dejavnosti za učence.

Junija je učiteljica začetnica nadaljevala s pripravami, izvajanjem in evalviranjem samostojnih nastopov pri pouku. Sodelovala je na različnih konferencah, aktivih in timih učiteljev, pri katerih je s svojimi predlogi aktivno sodelovala  k oblikovanju letnega delovnega načrta novega šolskega leta. Prisotna je bila pri vseh urah biologije in gospodinjstva in dobila vpogled v zaključevanje šolskega leta. S pomočjo mentorice je načrtovala in pripravljala izbirne predmete ter interesne dejavnosti za novo šolsko leto. Z učiteljico biologije je sodelovala pri pripravi in izvedbi naravoslovnega dne. Sodelovali sta tudi pri pripravi letnega delovnega načrta za biologijo in dodatnega pouka iz biologije. Udeležila se je prve delavnice projekta »A je to za jest?« in skupnega izobraževanja za šole, ki so sodelovale v projektu Šolski vrt v okviru sheme Šolskega sadja in zelenjave na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Pridružila se je učiteljem šole na predavanju, ki ga je izvedel Bogdan Polajner z naslovom Čustvena inteligentnost otrok.

Julija in avgusta se je učiteljica pripravljala na novo šolsko leto. Pri tem je sodelovala z vodstvom šole, različnimi učitelji in tudi s svetovalno delavko ter psihologinjo šole. Sodelovala je pri pripravi razvojno-raziskovalnih projektov, organizaciji prehrane in pripravi na prvi šolski dan. Udeležila se je seminarja o sladkorni bolezni tipa 1 na KO za endokrinologijo, diabetes in bolezni presnove Pediatrične klinike v Ljubljani. Pridružila se je učiteljem šole na predavanju, ki ga je izvedel Bogdan Polajner z naslovom Krepitev komunikacije v kolektivu. Sodelovala pa je tudi na študijski skupini za biologijo, gospodinjstvo, kemijo in naravoslovje na OŠ Brezovica pri Ljubljani. Konec avgusta se je pod vodstvom šole, mentorice in učiteljice biologije intenzivno pripravljala na novo šolsko leto.

 
(C)2010 - Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana - Kopiranje vsebine ali delov vsebine prepovedana - Prijava